เทคนิคการเขียนของบประมาณด้าน ICT

  Information and Communication Technology : เทคโนโลยีสารสนเทเศและการสื่อสาร หรือ ที่เรียกกันสั้นๆ ว่า ICT นั้น ปัจจุบันคงจะปฏิเสธไปไม่ได้ว่า ICT ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน ในการบริหารจัดการองค์กรก็เช่นกัน การนำ ICT เข้ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งที่จะนำพาองค์กรที่อยู่ท่ามกลางการแข่งขันในยุคปัจจุบันให้อยู่รอด
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นับย้อนหลังไป ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2554 จนถึงปี 2558  ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินทางด้าน ICT เป็นผลให้สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับกองนโยบายและแผน   ทบทวนและหาแนวทางร่วมกัน ในการระดมความคิด และร่วมลงมือปฏิบัติ เพื่อผลักดัน ให้ได้มาซึ่ง งบประมาณ ในการจัดหาเครื่องมือสำคัญ ในการนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ  
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

Comments