วิธีการเข้าใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty สำหรับผู้ใช้บริการ

ปัจจุบันห้องสมุดหลายๆ แห่งได้นำ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ( The Automated Library System) ซึงเป็นโปรแกรมการจัดการระบบงานห้องสมุด  เข้ามาใช้ในการจัดการงานห้องสมุดเพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน และสามารถทำงานครอบคลุมงานหลักๆ ของห้องสมุดให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty มาใช้ในการจัดการทรัพยากรของห้องสมุดในระบบงานต่างๆ ได้แก่ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานทำรายการวัสดุสารสนเทศ งานบริการ และงานยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้การดำเนินงานหอสมุดกลางมี สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สำหรับผู้ใช้บริการสามารถใช้ประโยชน์จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty ในการเข้าถึงรายการทรัพยากรภายในห้องสมุดแบบออนไลน์ (Online Public Access Catalogue : OPAC) ซึ่งเครื่องมือนี้เป็นโมดูลหนึ่งในการทำงานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ในการช่วยค้นหารายการทรัพยากร เช่น หนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน์ ให้ตรงกับความต้องการ ทั้งนี้ยังสามารถดูรายละเอียดและจัดการข้อมูลส่วนตัวได้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้ใช้บริการจำเป็นต้องทราบถึงวิธีการใช้งานของระบบที่ถูกต้อง เพื่อสามารถใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการเข้าใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty สำหรับผู้ใช้บริการ

 

ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาทรัพยากรของห้องสมุดจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty โดยใช้ระบบสืบค้น OPAC (Online Public Access Catalogue)  โดยเข้าสืบค้นได้ที่ http://library.rmutto.ac.thสำหรับสมาชิกที่ทำการ long in เข้าระบบ จะสามารถดูรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวได้ เช่น

-          ดูข้อมูลการยืมและประวัติการยืม

-          ดูรายการจอง

-          ยืมต่อ

-          การสืบค้น

โดยในการสืบค้น สมาชิกไม่จำเป็นต้องทำการ log in ก็สามารถสืบค้นได้เช่นกัน สำหรับขั้นตอน

วิธีการเข้าใช้งานมีกระบวนการที่ผู้ใช้บริการควรทราบ ดังต่อไปนี้

 

1.การ Login สิทธิการใช้หน้าจอ OPAC

        

       สมาชิกสามารถ Login เพื่อสืบค้นและดูรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวได้ โดยคลิก         ปุ่ม Login  ซึ่งอยู่ขวาบนของหน้าจอ

       ทำการกรอก Username (เลขที่บัตรประชาชน/รหัสนักศึกษา)                       และ Password (ติดต่อเจ้าหน้าที่) แล้วคลิกปุ่ม Login  สมาชิก                           สามารถดูรายละเอียดส่วนตัว (My Portal) ได้นอกเหนือจาก OPAC

 

 2.รายการยืมปัจจุบัน (Current Loans)

คลิกเมนู My Loans แล้วคลิก tap Current Loans เพื่อดูสรุปรายการยืมปัจจุบันของตนเอง สมาชิกสามารถยืมต่อได้เองถ้าไม่มีรายการค้างส่งเกินกำหนดหรือค้างค่าปรับ โดยการเลือกรายการที่ต้องการยืมต่อ แล้วคลิกปุ่ม Renew selected Loans           (ยืมต่อเฉพาะรายการที่เลือก) หรือเลือกที่จะยืมต่อทั้งหมดด้วยการคลิกปุ่ม Renew all loans    (ยืมต่อทั้งหมด)


3.รายการเกินกำหนด (Overdue Loan)

 คลิก Overdue Loan เพื่อดูสรุปรายการเกินกำหนดส่งของตนเอง


4.ดูและลบรายการจอง (Reservation)

สมาชิกสามารถดูและลบรายการจองของตนเองผ่านหน้าจอ OPAC ได้ วิธีการคือ

1.                          1. คลิกเมนู My Pertal

2.                             2. คลิก tap Resevations และคลิกปุ่ม     เพื่อลบรายการจองนั้น


5.ประวัติการยืม (My Loan History)                                                                              

          คลิกเมนู My Loan History เพื่อดูสรุปรายการประวัติการยืมที่ผ่านมา      
  

7.การสืบค้น (Search)

การสืบค้น Search สำหรับการสืบค้นข้อมูลหนังสือ วารสาร และสื่อโสตทัศน์ มีการสืบค้น 3 แบบคือ Basic Search, Advanced Search และ Browse

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
Comments